Монгол улсын хөгжлийн оновчтой замыг эрэлхийлэх нь – Finding a sustainable development path for Mongolia – Peter Head – March 20th 2014

Presented at: Radar Screening Planning Forum – 22nd January 2015